حامیان

موعد

گشایش: 1اسفند ساعت 16

نمایشگاه تا 10 اسفند ادامه دارد.

روز تعطیل ندارد


میعاد

اصفهان، خیابان هاتف، خیابان مشیر، ابتدای کوی هارونیه، خانه تاریخی مشیرالملک
سپند

نمایشگاه گروهی هنر های تجسمی سپند

سازندگان اثری بدیع

هنرمندان

هنرمند مربوطه یافت نشد
هدف نمایشگاه

بیانیه

بیانیه مربوطه یافت نشد
جاودانگی فاخر

آثار

آثار مربوطه یافت نشد
اخبار مربوطه

مجله

مجله مربوطه یافت نشد
فیلم یا نمایشگاه مجازی

نمایش

نمایش مربوطه یافت نشد
No Internet Connection